Tiền cổ Việt Nam
 • Nhà Đinh (968-980)
  • Thái Bình Hưng Bảo
 • Nhà Tiền Lê (980-1009)
  • Thiên Phúc Trấn Bảo
 • Nhà Lý (1009-1225)
  • Thuận Thiên Đại Bảo
  • Minh Đạo Nguyên Bảo
  • Thiên Cảm Nguyên Bảo
  • Đại Định Thông Bảo
  • Chính Long Nguyên Bảo
 • Nhà Trần (1225-1400)
  • Kiến Trung Thông Bảo
  • Chính Bình Thông Bảo
  • Nguyên Phong Thông Bảo
  • Thiệu Long Thông Bảo
  • Khai Thái Nguyên Bảo
  • Thiệu Phong Nguyên Bảo
  • Thiệu Phong Thông Bảo
  • Đại Trị Nguyên Bảo
  • Đại Trị Thông Bảo
  • Đại Định Thông Bảo
 • Nhà Hồ (1400-1407)
  • Thánh Nguyên Thông Bảo
 • Nhà Hậu Trần (1407-1414)
 • Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)
  • Thiên Khánh Thông Bảo
 • Nhà Lê Sơ (1428-1527)
  • Thuận Thiên Nguyên Bảo
  • Thiệu Bình Thông Bảo
  • Đại Bảo Thông Bảo
  • Đại Hòa Thông Bảo
  • Diên Ninh Thông Bảo
  • Thiên Hưng Thông Bảo
  • Quang Thuận Thông Bảo
  • Hồng Đức Thông Bảo
  • Cảnh Thống Thông Bảo
  • Đoan Khánh Thông Bảo
  • Hồng Thuận Thông Bảo
  • Quang Thiệu Thông Bảo
 • Thời kỳ Lê - Mạc
 • Nhà Mạc (1527-1677)
  • Minh Đức Thông Bảo
  • Đại Chính Thông Bảo
  • Quảng Hòa Thông Bảo
 • Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)
  • Nguyên Hòa Thông Bảo
  • Gia Thái Thông Bảo
  • Vĩnh Thọ Thông Bảo
  • Vĩnh Thịnh Thông Bảo
  • Bảo Thái Thông Bảo
  • Cảnh Hưng Thông Bảo
  • Cảnh Hưng Cự Bảo
  • Cảnh Hưng Tuyền Bảo
  • Cảnh Hưng Chí Bảo
  • Cảnh Hưng Đại Bảo
  • Cảnh Hưng Trọng Bảo
  • Cảnh Hưng Nội Bảo
  • Cảnh Hưng Chính Bảo
  • Cảnh Hưng Trung Bảo
  • Cảnh Hưng Thuận Bảo
  • Cảnh Hưng Thái Bảo
  • Cảnh Hưng Dụng Bảo
  • Cảnh Hưng Vĩnh Bảo
  • Chiêu Thống Thông Bảo
  • Càn Long Thông Bảo
 • Chúa Nguyễn (1558-1777)
  • Thái Bình Phong Bảo
  • Thái Bình Thông Bảo
 • Nhà Tây Sơn (1778-1802)
  • Thái Đức Thông Bảo
  • Minh Đức Thông Bảo
  • Quang Trung Thông Bảo
  • Quang Trung Đại Bảo
  • Cảnh Thịnh Thông Bảo
  • Cảnh Thịnh Đại Bảo
  • Bảo Hưng Thông Bảo
 • Nhà Nguyễn (1802-1945)
  • Gia Long Thông Bảo
  • Minh Mạng Thông Bảo
  • Thiệu Trị Thông Bảo
  • Tự Đức Thông Bảo
  • Tự Đức Bảo Sao
  • Hàm Nghi Thông Bảo
  • Đồng Khánh Thông Bảo
  • Thành Thái Thông Bảo
  • Duy Tân Thông Bảo
  • Khải Định Thông Bảo
  • Bảo Đại Thông Bảo
Tiền cổ Trung Quốc
Tiền cổ Nhật Bản
Tiền cổ Triều Tiên
Tiền xếp theo bộ thủ

Thống kê truy cập
Số người online: 4
Số lượt truy cập: 36100
Thông tin chi tiết

Vĩnh Thọ Thông Bảo

Tên tiền: Vĩnh Thọ Thông Bảo
Tiền cổ Việt Nam
Khai Nguyên Thông Bảo
Thời kỳ Lê - Mạc
Biệt Lô Chính Long Thủ
173
Khai Nguyên Thông Bảo
Thời kỳ Lê - Mạc
Biệt Lô Chính Long Thủ
227
Cảnh Đức Nguyên Bảo
Thời kỳ Lê - Mạc
Trảo Chính Long Thủ
120
Tường Phù Nguyên Bảo
Thời kỳ Lê - Mạc
Biệt Lô Chính Long Thủ
192
Tường Phù Nguyên Bảo
Thời kỳ Lê - Mạc
Biệt Lô Chính Long Thủ
132
Tuyên Đức Thông Bảo
Thời kỳ Lê - Mạc
Trảo Chính Long Thủ
97
Tuyên Đức Thông Bảo
Thời kỳ Lê - Mạc
Trảo Chính Long Thủ
87
Tuyên Đức Thông Bảo
Thời kỳ Lê - Mạc
Trảo Chính Long Thủ
87
Minh Đức Thông Bảo
Nhà Mạc (1527-1677)
202
Minh Đức Thông Bảo
Nhà Mạc (1527-1677)
24
Minh Đức Thông Bảo
Nhà Mạc (1527-1677)
124
Minh Đức Thông Bảo
Nhà Mạc (1527-1677)
176